Faculty

Anil Kumar N K
Arum Kumar
Muhammed As-had
Najun.k
Shilpa Shanmukhan
Shahina Hashim BT